Bò Black Angus là một giống bò nhà. Các nhà nghiên cứu phân loại gia súc nhà bằng tên khoa

Bò Red Angus là một giống bò nhà. Nó có một đăng ký riêng biệt với bò Black Angus đen