Thức ăn cá nhiệt đới

197,000 350,000 

165,000 

135,000 176,000 

49,000 123,000 

33,000 104,000 

153,000 1,560,000